Play Equal en het CoRT programma

 

7 Tools CoRT-methodiek maken ons sociaal vaardiger!

“Hoe zou het zijn als honden kunnen praten?”
Wat is hiervan een voordeel? En een nadeel? Welke vragen roept dit bij je op? Hoeveel voorbeelden kun je samen met je collega’s of klasgenoten hierbij bedenken?
Dit is een van de oefeningen van CoRT die je je denk- en sociale vaardigheden stimuleert.

Het Train de Trainer programma dat door OO wordt ontwikkeld, bestaat uit 7 denktechnieken die behoren tot de CoRT-methodiek. De CoRT-methodiek is een aanpak voor het ontwikkelen en bevorderen van sociale vaardigheden. Studies van Peter van Kessel op dit terrein dienen hiervoor als leidraad. Wij als Werkgroep Play Equal leren en ervaren hoe de technieken van CoRT social skills stimuleren. En we maken daarbij een vertaalslag met werkvormen, stellingen en vraagstukken hoe je deze technieken kunt inzetten in je eigen werkomgeving en zeker voor de doelgroep jongeren tussen 12 en 19 jaar waar het project van Play Equal zich op richt. 

Lees meer

In januari 2020 vond in Den Bosch de aftrap plaats van het Europese project Play Equal (PE19). Dit is een Erasmus+ project dat erop gericht is sociale vaardigheden bij kansarme jongeren tussen 12 en 19 jaar te stimuleren en te bevorderen, door een combinatie van formeel en informeel leren, om daarmee hun integratie en inclusie in de samenleving te verbeteren en/of te versnellen, en met die opgedane ervaringen en inzichten het gemeentelijk- en schoolbeleid voor onderwijs en jongeren aan te passen.

 

Wat is de rol van Ondernemend Onderwijs in het project Play Equal (PE19)?

 

Ondernemend Onderwijs treedt samen met Avans Leergemeenschap ISK vanuit de buitenkring op als extern adviseur en ondersteuning voor- en vanuit het werkveld. De binnenkring wordt gevormd door twee Bossche partners met bijzondere programma’s:

 

 1. Leren op Locatie, KW1C, met Petra van Houtum 
 2. het CoRT-programma, Bossche Vakschool, Peter van Kessel, Jan van de Nieuwenhuizen

Beide programma’s bevorderen naar verwachting de sociale vaardigheden van de betrokken leerlingen en studenten. Zij vormen voor Den Bosch de basis in het project Play Equal.

 

Er zijn 6 Intellectual Outputs opgenomen in PE19:

 • IO1: Learning social inclusion through (Best) practice
 • IO2: Action research: framework and validating key-success factors
 • IO3: Co-creating educative partnership between schools and parents
 • IO4: Blueprint: Combining formal and non-formal methodologies for learning in an ongoing pathway.
 • IO5: Hackathon - an innovative way to bring new solutions to the table
 • IO6: Aligning social inclusion within school and governmental policy.

 

De bijdrage van Ondernemend Onderwijs ‘sH is:

 

Gericht op IO4: een aanpak (blueprint) ontwikkelen waarin formele en non-formele manieren van leren in een doorlopende leerlijn worden gecombineerd, is de opdracht waar we op verschillende manieren samen aan werken:

 1. Samen met studenten en professionals van Avans, van Fontys, van KW1C, Van Bossche Vakschool, van Team OO, Werkplaats OO, verkennen en onderzoeken welke formele en informele manieren van leren van sociale vaardigheden er zijn en kunnen worden bewerkt en in een doorlopende leerlijn ingezet voor onze specifieke doelgroep.
 2. Hiervoor een Train de Trainer programma opzetten en samen invullen, om opgedane kennis en ervaringen met elkaar te delen.
 3. Uitvoering geven aan de opgedane kennis en vaardigheden vanuit het Train de Trainer programma door de toepassing in de eigen beroepspraktijk.
 4. Opleveren van een blueprint voor een combinatie van formeel en informeel leren, in een doorlopende leerlijn, van po tot hbo.

 

Hiervoor zijn tot nu toe de volgende initiatieven ontwikkeld:

 1. Samen met het lectoraat ‘Waarderen van diversiteit’ van Linda van den Bergh van Fontys, verdiept een groep studenten van Avans zich momenteel in de publicaties hiervan en beantwoordt vragen over inzetbaarheid en transfermogelijkheden voor de leerlingen van ISK. Johan van Hout (student Avans en studentmedewerker OO ‘sH) is hiervan de initiatiefnemer en trekker.
 2. Samen met de De Bono Expertisecentrum, http://www.cortthinking.com/cort/1, publicaties van Peter van Kessel, literatuur De Bono en CoRT, onderzoeken we de bruikbaarheid en inzetbaarheid van de CoRT denktechnieken voor de ontwikkeling van social skills voor onze doelgroep.
 3. Samen met de Werkplaats OO bouwen we het bestudeerde en bruikbare materiaal om naar een Train de Trainer programma, en proberen dit verder uit/ toetsen dit in onze eigen netwerkjes. Voorbeelden hiervan zijn de mini-colleges CoRT, Tool I t/m VII.
 4. Samen met ons nieuwe team van trainers kunnen we vervolgens de opgedane kennis en vaardigheden naar ieders eigen beroepspraktijk en andere externe partijen verder uitzetten en delen.

 

Gericht op IO5: het organiseren van een Hackathon – een innovatieve manier om nieuwe oplossingen boven tafel te halen.

 1. Samen met studenten en professionals van Fontys, van Team OO, Werkgroep OO,

verkennen en onderzoeken hoe je een Hackathon optuigt en wat daarvoor allemaal nodig is.

 1. Colin de Bijl (student Fontys en studentmedewerker OO ‘sH) heeft ons hiervoor in contact

gebracht met ervaringsdeskundige René Paré. Met René zijn we in een aantal sessies al heel veel wijzer geworden over hetgeen ons te doen staat in de voorbereiding van een of meerdere hackathons

 1. Plan is om een kleine hackathon als pilot te organiseren.
 2. Op basis van de opgedane ervaringen, opbrengsten en het ontwikkelde draaiboek

      (blueprint) kunnen daarna internationaal een of meerdere hackathons worden

      georganiseerd.

 

 

Digitaal samenwerken aan Play Equal:

Sinds de uitbraak van het Coronavirus vinden alle werkzaamheden t.b.v. Play Equal digitaal plaats.

Het team van OO heeft hier op innovatieve wijze op ingespeeld door alle onderzochte en bestudeerde inhoud om te zetten in een (digitaal) handboek met bijbehorende mini-colleges. We maken hier met de werkgroep Play Equal een leerzaam Train de Trainer programma van!

De Werkgroep Play Equal is door OO in het leven geroepen om de samenwerking en begeleiding van het project goed vorm te kunnen geven. De groep bestaat uit de deelnemers van de binnenkring en van de buitenkring. Daarnaast participeren studenten van Avans Social Studies en studentmedewerkers van Ondernemend Onderwijs ‘sH in deze werkgroep. Wekelijks vinden digitale Team-bijeenkomsten plaats, waarin de ervaringen en werkzaamheden van de voorbije week worden besproken, gastsprekers specifieke thema’s belichten en afspraken en taakverdeling voor de komende week worden gemaakt.

 

CoRT-methodiek als tool voor het ontwikkelen en bevorderen van sociale vaardigheden:

Als eerste is door de opgerichte werkgroep Play Equal de CoRT-methodiek onder handen genomen. Studies van Peter van Kessel op dit terrein hebben hiervoor als leidraad gediend. Gezocht is naar het creëren van een zo groot mogelijke impact en het betrekken en inzetten van een grote groep studenten en docenten/trainers. Hieruit is de opzet van een Train de Trainer programma ontstaan.

 

Play Equal stimuleert talentontwikkeling voor docenten, studenten en leerlingen!
Houd de website van OO ’sH in de gaten, hier volgen binnenkort de minicolleges van de CoRT-methodiek!


Ondernemend Onderwijs ‘sH, Den Bosch, 25 mei 2020

Deelnemende partijen

 • Koning Willem 1 College, Leren op Locatie
 • Bossche Vakschool
 • Ondernemend Onderwijs 'sH