#Samen Voor Betekenisvol Onderwijs

 

#SVBO, 11 juni 2019

Wat een waardevolle bijeenkomst van #SVBO was het op 11 juni 2019!

Een mooie mix van scholen en bedrijven was deze middag aanwezig en na de workshop 'Hoe zet ik mijn netwerk en mijn omgeving in' door Toos Koopmans gingen de aanwezigen samen aan de slag en onderzochten hoe zij duurzame verbindingen kunnen maken tussen de aanwezige scholen en organisaties. Alles met het doel betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt te krijgen door leerlingen continue te betrekken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Onderwijs creëren dat aansluit en betrokken is bij het echte leven en de directe omgeving. 

Lees meer

Tijdens de bijeenkomst waren twaalf partijen aanwezig. Hiervan waren er zes scholen: Basisschool AQUAmarijn, Kindcentrum De Springplank, Basisschool Het Rondeel, Bosbessenschool, Sint-Janslyceum en Helicon VMBO Den Bosch. Daarnaast waren er zes organisaties/ondernemers: IVN, HR-ontwikkeling, Van Neynsel, Babel, Knooppunt Technologie 073/AgriFood Capital en Keep Gearing Up.  

Apolline Mol, lid van programmateam OO ‘sH, startte met een korte inleiding van het ontstaan en het doel van de werkgroep #SVBO en het thema van de bijeenkomst: ‘Met de omgeving betekenisvol werken en leren’. Bij het thema hoort het leren in de buitenomgeving en ook het leren met organisaties in de buurt van een school. Na de inleiding nam Toos Koopmans, trainer, begeleider en ervaringsdeskundige in projecten als Samen Buiten Leren (Basisschool Kruisboelijn, ’s-Hertogenbosch), het over voor de workshop ‘Hoe zet ik mijn netwerk en omgeving in?’.

Het onderwerp ‘je netwerk en omgeving inzetten’ werd geïntroduceerd a.d.h.v. biomimicry: de vergelijking met bomen die via de wortels allemaal met elkaar in verbinding staan en elkaar daarmee versterken. De deelnemers konden nadenken over de vragen: wat is jouw behoefte? Welk doel heb je? Welke verbindingen wil je maken? Wie heb je daarvoor nodig?

Vervolgens werden uitgangspunten van netwerken besproken: iedere groep of individu heeft zijn eigen focus, er wordt verbonden vanuit basisbehoeften en het geheel lijkt zich te ontwikkelen naar vitaliteit.

De deelnemers kregen de opdracht om hun persoonlijke ambitievraag en de ambitievraag vanuit hun organisatie op te schrijven, rondom het onderwerp ‘je netwerk en omgeving inzetten’.

Voordat de deelnemers hiermee aan de slag gingen, behandelde Toos als input en grote koepel de 17 werelddoelen, ook wel de Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Dat zijn 17 doelen die de Verenigde Naties in 2015 heeft opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een veilige, eerlijke en gezonde plek is om te leven. Voor iedereen.

De deelnemers gingen hun ambitievragen koppelen aan de 17 werelddoelen. Door het koppelen van je vragen en eigen werk aan de 17 werelddoelen, stimuleer en creëer je maatschappelijke meerwaarde en help je om de wereld wat beter te maken. En dat willen we toch allemaal… Om als school of organisatie structureel hiermee te werken, kun je de 17 werelddoelen meenemen in je curriculum of beleid. Sommige scholen, zoals de HAS in Den Bosch, doen hier al veel mee.

De opgestelde persoonlijke ambitievraag en ambitievraag vanuit de organisatie plakten de deelnemers als post-it op de grote flap van hun groepje. Op deze manier konden de deelnemers de vragen van de anderen uit hun groepje ook lezen. Hierna gingen de deelnemers in hun groepje in gesprek met elkaar over de opgestelde vragen op de flap.

Toos reikte de deelnemers hierna de 3 V’s van de eco-analyse aan: voeding, veiligheid en voortplanting (biomimicry, Bowine Wijffels).  De volgende vragen staan hierbij centraal: Wat geeft je organisatie voeding? Wie/wat is voedend? Wat borgt de veiligheid in jouw organisatie? Hoe borg je? En hoe kun je verder groeien? Wat en wie heb je daarvoor nodig? Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over deze 3 V’s, wat betreft hun ambities en organisaties.

De deelnemers waren verdeeld in groepen. In de eerste groep zaten Noortje van Rooij van Basisschool AQUAmarijn, Jaco Wijsman van IVN, Robert Jacobs van HR-Ontwikkeling, Leonie Gossens van Babel en Apolline Mol van OO ‘sH. Een aantal ambities uit deze groep: ‘Hoe sluit je aan op wat kinderen willen leren? Hoe verander je het systeem?’ en ‘Blije leerlingen en docenten die groeien, binnen en buiten de school’.

Noortje van Rooij vertelde dat Basisschool AQUAmarijn binnenkort gaat fuseren met Basisschool Oberon en in de visie van de gefuseerde school ‘buiten leren’ zal worden opgenomen. Als gefuseerde school willen zij meer gebruik maken van de omgeving rondom de Oosterplas. Wanneer zij straks verder zijn in de visievorming van de school, wil Noortje van Rooij graag de samenwerking met Babel en IVN uitbreiden. Leonie Gossens (Babel) en Jaco Wijsman (IVN) gaven aan dat zij ook open staan voor samenwerking met elkaar en kansen zien om cultuur en natuur te verbinden. Robert Jacobs (HR-ontwikkeling) dacht mee hoe natuurorganisatie IVN breder gedragen en gefinancierd kan worden. Hij gaf aan Jaco Wijsman tips om bij bepaalde organisaties/instanties subsidie aan te vragen. Daarnaast hadden Robert Jacobs en Jaco Wijsman erover dat het goed zou zijn om meer leerlingen (niet alleen van het basisonderwijs) en studenten te laten meewerken en meedenken met IVN, om zo meer kinderen te bereiken en ondersteuning te krijgen.  

Marianne van de Loo van Sint-Janslyceum, Sander de Neef van Keep Gearing Up, Henny Knechten van Knooppunt Technologie 073 en AgriFood Capital, Femke Gijsbers van Avans en OO ‘sH en Anna Freitag van OO ‘sH zaten in de tweede groep. In deze groep werden o.a. de volgende ambities met elkaar gedeeld: ‘Loopbaanoriëntatie: wens dat leerlingen een goede keus maken.’ en ‘Iedereen gelijke kansen, gendergelijkheid.’

In deze groep hebben de deelnemers a.d.h.v. de 3 V’s geanalyseerd wat je allemaal nodig hebt om je netwerk en omgeving goed in te zetten. Hierbij kwamen de volgende punten naar boven: achterhalen wat succesfactoren zijn, het verwachtingsmanagement, bij elkaar kijken hoe het werkt, focus op eigenaarschap en belang van reflecteren. Ook hebben zij gesproken over transfer: je bent onderdeel van een loop, hoe zet je de volgende loop in werking?, accepteren dat dingen fout kunnen gaan en kritisch blijven. Tenslotte kwam eruit dat je altijd in een netwerk zit en je deze zelf moet realiseren, belang van draagvlak binnen de organisatie: de juiste kartrekkers op verschillende niveaus en het moet terugkomen in een lange termijn visie, die ook wordt vastgehouden.

In de derde groep zaten Isabelle Rovers van Sint-Janslyceum, Walter Tuerlings van Bosbessenschool en NME, Kyra Sjitsma van Babel, Angelien van der Heijden van Van Neynsel, Margo van den Oord en studentmedewerker Lieke Kapteijens van OO ‘sH. Een aantal van de volgende ambities werden gedeeld met elkaar: ‘Een nieuwe pedagogisch-didactische aanpak binnen het primair onderwijs neerzetten en uit (laten) rollen’ en ‘Bijdragen aan een stad die groeit en bloeit door jong talent te motiveren en stimuleren. Aan de slag te gaan met passies en interesses.’

Uit de ambities van deze groep kwam naar voren dat iedereen graag gelukkige mensen ziet, verbinding wil en duurzaamheid wil bevorderen. Vanuit de scholen kwam de vraag om draagvlak te vinden om samen te kunnen delen. Hiervoor zijn initiatieven nodig die groter gedragen worden. Binnen de groep zijn er al wel initiatieven van deelnemers met best veel dragers, waarbij het kan worden overgenomen als iemand wegvalt.

 

Als vierde groep zaten Anne-Marie Slegers van Helicon VMBO Den Bosch, Lenie Renne van Basisschool Het Rondeel, Rascha van der Sluijs van Kindcentrum De Springplank, Jan Raemaekers en studentmedewerker Marjolein Thelosen van OO ‘sH bij elkaar. Wat ambities die hier besproken werden: ‘Hoe vind ik connecties buiten het onderwijs die leerlingen inspireert en enthousiasmeert voor wetenschap en techniek?’ en ‘Ik hoop dat er een betere samenwerking komt tussen mens, overheid en praktijk om betere wetgeving te bewerkstelligen’. 

In deze groep is de ambitie van Rascha van der Sluijs (Kindcentrum De Springplank) uitgebreid behandeld a.d.h.v. de 3 V’s. Rascha van der Sluijs wil graag meer ondersteuning en verspreiding van het Skillslab073, waar zij coördinator van is. Hiervoor kunnen studenten betrokken worden, bijvoorbeeld van de pabo. En ook samenwerking met andere leerlingen dan het basisonderwijs. Anne-Marie Slegers (Helicon VMBO Den Bosch) gaf aan wel te willen samenwerken, zodat leerlingen van haar school ook bij Skillslab073 konden leren en ondersteunen. Lenie Renne (Basisschool Het Rondeel) gaat volgend schooljaar meer samenwerken met Rascha van der Sluijs, omdat leerlingen van Basisschool Het Rondeel vaker gebruik gaan maken van het SkillsLab073. De deelnemers van deze groep deelden de mening dat er meer samenwerking zou moeten komen tussen basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Middelbaar onderwijs weet nu niet wat er op basisscholen gebeurt, waardoor kansen onbenut worden. En middelbare scholen kunnen veel waarde halen en brengen op basisscholen. Voorstel: leerlingen van het VMBO gaan lesgeven op basisscholen en studenten van MBO gaan lesgeven op VMBO.  

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd gevraagd aan de deelnemers welke suggesties zij hebben voor volgende #SVBO bijeenkomsten. Er is veel input gegeven, wat fijn is! Zo werd voorgesteld om speeddates tussen bedrijven en scholen te organiseren. Daarnaast werd aangegeven dat het goed is om ook directeuren te betrekken met #SVBO. Hoe kun je die binnen halen? Verder gaf Robert Jacobs aan vanuit zijn onderneming HR-ontwikkeling voorbeelden van manieren van werken, vanuit zijn eigen omgeving Nijmegen, te willen delen. Talentencampus Oss werd genoemd als een interessante partij om te betrekken en er kwam een voorstel om kinderen uit te nodigen. Ook het delen van good-practices met verbinding basisschool – middelbare school en de 10-14 school van Den Bosch behandelen: wat is het? Wat is de ontwikkeling? Wat kunnen we hiermee? Als thema voor een #SVBO bijeenkomst werd energietransitie aangedragen. Anne-Marie Slegers (Helicon VMBO Den Bosch) gaf aan dat zij als school geïnteresseerd zijn in dit thema en zij dan wel de locatie van een #SVBO bijeenkomst zouden willen faciliteren. Voor het thema energietransitie werden de Eco-Schools (hele-school benadering voor duurzaamheid) en Tiny Forest (project van o.a. IVN) genoemd. Een ander voorstel voor een #SVBO bijeenkomst was het ‘doorprikken’ van mythes in het onderwijs, een soort fact-check: wat werkt wel en wat niet? Tenslotte heeft Sint-Janslyceum ook aangegeven de locatie van een #SVBO bijeenkomst te willen faciliteren.

De volgende bijeenkomst van de werkgroep #SVBO vindt plaats op 9 oktober van 15.00-17.00 uur. Thema, invulling en locatie van de bijeenkomst volgt later! Iedere belangstellende is van harte welkom.

 

 

 

 

Uitnodiging bijeenkomst werkgroep #SVBO op 11 juni 2019

Je wordt van harte uitgenodigd op de volgende bijeenkomst van de werkgroep #SVBO.

Het thema van deze bijeenkomst zal zijn: Met de omgeving betekenisvol leren en werken! Versterkt door samenwerking tussen scholen en organisaties.

 

Lees hier de uitnodiging met het programma voor 11 juni 2019 van 15.00-17.00u

 

#SVBO, 16-4-2019

Dinsdag 16 april 2019 vond de tweede bijeenkomst van de werkgroep #Samen Voor Betekenisvol Onderwijs plaats. Ook dit keer werd het een succesvolle middag.

Waar staat #SVBO ook alweer voor?

#SVBO staat voor: Samen Voor Betekenisvol Onderwijs. Deze werkgroep werd opgericht door Apolline Mol (lid kernteam Ondernemend Onderwijs ‘sH), doordat zij bij scholen en organisaties de behoefte peilde om meer structureel samen te werken.

In deze werkgroep nodigen wij bedrijven en onderwijsinstellingen uit om samen kansen te zoeken in een samenwerking. Ondernemend Onderwijs wil op deze manier bijdragen aan het verbinden van partijen die zorgen voor betekenisvol onderwijs.

Lees meer

Bijeenkomst op 16 april 2019

Deze middag waren zes partijen aanwezig. Twee scholen: het Sint-Janslyceum en Basisschool Het Rondeel, plus vier organisaties: Van Neynsel, Babel, GGD en AgriFood Capital/Knooppunt Technologie 073. De middag werd geopend met een kennismaking, waarbij de deelnemers aan elkaar vertdelen wie zij zijn, wat zij doen, waarom zij vandaag aanwezig zijn bij de bijeenkomst en wat zij uit de werkgroep #SVBO willen halen.

Vervolgens werd er in twee groepen gesplitst om zo beter te kunnen sparren en ieders ideëen en eventuele samenwerkingskansen te onderzoeken. Nicole van Mook van Basisschool Het Rondeel, Leonie Gossens van Babel, Miriam de Werd van GGD, Angelien van der Heijden-Bruijsters van Van Neynsel, Annemarij Wasser van Sint-Janslyceum, Margo van den Oord en studentmedewerker Lieke Kapteijns van OO ‘sH zaten bij elkaar in een groep. Allereerst zijn ieders persoonlijke behoeften en hulpvragen verkend in de groep, waarna er een verbinding werd gemaakt naar een samenwerking voor het event in september van Van Neynsel om het wijkpunt van locatie De Grevelingen op de kaart te zetten. De volgende vraag stond hierbij centraal: Wie zouden er kunnen/willen ondersteunen bij dit event van Van Neynsel?

Uit deze vraag zijn mooie mogelijke verbindingen gekomen. Nicole van Mook van Basisschool Het Rondeel gaat de vraag neerleggen bij haar collega’s en ziet een kans om de schoolmusical van Het Rondeel uit te laten voeren bij van Neynsel. Leonie Gossens van Babel gaf aan dat het ‘Buurtpodium’ van Babel mogelijk iets kan betekenen voor Van Neynsel. 

Studentmedewerker Lieke Kapteijns houdt zich voor haar stage bij OO ‘sH bezig met het vraagstuk van Van Neynsel om het wijkpunt van De Grevelingen op de kaart te zetten en zij is tevens initiatiefnemer van dit event voor het wijkpunt. Lieke is daarom ook de contactpersoon voor Babel en Basisschool Het Rondeel om deze mogelijke verbindingen met het event van Van Neynsel verder op te pakken.  

Halverwege de werkgroep gaf studentmedewerker Lieke Kapteijns een presentatie van een good-practice tussen een school en zorgorganisatie. Het betreft hier een good-practice van ROC De Leijgraaf. Het unieke van dit voorbeeld is dat er een ‘huiskamer’ op de schoollocatie is waar ouderen en studenten samenkomen. Daarnaast is het maatjessysteem uniek, wat inhoudt dat een student een heel jaar gekoppeld is aan een oudere en zij meerdere keren per week samenkomen. Dit zorgt voor een echte band tussen de student en de oudere, wat positief is voor het welbevinden van beide partijen. Deze presentatie diende als inspiratie voor de aanwezigen. Vooral Van Neynsel is geïnteresseerd in deze good-practice en ziet kansen om deze aanpak ook bij Van Neynsel op te pakken.

In de andere groep zaten Isabelle Rovers van Sint-Janslyceum, Kyra Sijtsma van Babel, Henny Knechten van AgriFood Capital/Knooppunt Technologie 073 en Apolline Mol, studentmedewerker Marjolein Thelosen en studentmedewerker Lilia Visser van OO ‘sH. In deze groep heeft eerst elke deelnemer gedeeld wanneer de samenwerking met de aanwezige partijen aan tafel een succes zouden zijn voor hen. Hierbij werd ook besproken wat en wie ervoor nodig is om dit te bereiken. Een aantal behoeften werden door alle deelnemers gedeeld, zoals een duurzame samenwerking aangaan met een meerjarig programma. Daarnaast was er een gedeelde behoefte om op structurele momenten bij elkaar te komen en de projecten/samenwerking met elkaar te evalueren. Deze gedeelde behoeften zorgde voor een goede basis om met elkaar te bespreken wat er op dit moment al is aan samenwerking met elkaar en welke nieuwe mogelijkheden er zijn. 

Babel en Sint-Janslyceum hebben in het verleden al projecten met elkaar gedaan en op dit moment vindt er vooral kleinschalige samenwerking tussen hen plaats. Een van die projecten uit het verleden was ‘City Trainer Cultuur’. Dit project kwam toen niet goed van de grond. Nu wordt afgesproken dit project samen te evalueren (waarom kwam het niet van de grond?) en na te gaan wat er voor nodig is om dit project samen wel goed op te pakken. Er is in juni hiervoor een vervolgafspraak gemaakt, waarbij niet alleen City Trainer Cultuur zal worden geëvalueerd, maar ook nieuwe projectkansen met elkaar worden besproken en mogelijk al worden uitgewerkt. Bij deze afspraak sluiten van het Sint-Janslyceum decanen van het vmbo, havo en atheneum aan, zodat alle onderwijsniveaus worden betrokken bij een meer duurzame samenwerking met Babel.  

Henny Knechten van AgriFood Capital/Knooppunt Technologie 073 droeg vanuit haar netwerk de pilot ‘Grow’ aan, waarbij wordt gewerkt met computational thinking en de methodiek Design Thinking. Bij de methodiek Design Thinking gaan de leerlingen op creatieve wijze aan de slag met het oplossen van een ‘probleem’ (problemen oplossen valt onder de vaardigheid computational thinking). Zowel Sint-Janslyceum als Babel waren enthousiast over de methodiek Design Thinking en willen nagaan hoe zij hiermee aan de slag kunnen. Henny Knechten heeft met Isabelle Rovers en Kyra Sijtsma individuele afspraken gemaakt om de aangedragen pilot ‘Grow’ en mogelijke andere kansen voor betekenisvol onderwijs met elkaar te bespreken.

In deze groep kwamen de partijen met het mooi idee een ‘Crazy 88’ voor Den Bosch te organiseren, waarbij leerlingen 88 opdrachten uitvoeren om de stad Den Bosch beter te leren kennen. Organisaties uit Den Bosch kunnen mee worden genomen in deze opdrachten. Om deze ‘Crazy 88 Den Bosch’ ondernemend te maken gaan de kinderen zélf deze 88 opdrachten opstellen voor elkaar. Op deze manier is het eerder betekenisvol voor hen en leren zij hoe zij met mensen uit het werkveld (organisaties) contact kunnen maken, wat gunstig is voor hun toekomstige loopbaan. De ‘Crazy 88 Den Bosch’ kan daarnaast voor de hele onderwijslijn worden opgezet: van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs! OO ‘sH vindt het idee van een ‘Crazy 88 Den Bosch’ organiseren een goed voorbeeld van betekenisvol onderwijs en wil dit graag samen met scholen en organisaties oppakken. Wordt vervolgd!

Apolline Mol is de contactpersoon vanuit OO ‘sH voor Babel, Sint-Janslyceum en AgriFood Capital/Knooppunt Technologie 073 en zal bij de vervolgafspraken van deze partijen aansluiten om de samenwerking verder te ondersteunen.

In de feedback, die na afloop van de werkgroep werd gegeven, werd veelal aangegeven dat het fijn was om eventuele samenwerkingspartners persoonlijk te kunnen spreken. Dit werkt een stuk gemakkelijker en sneller, ook door de voorselectie in het netwerk van OO ‘sH, dan wanneer je per mail partijen benadert. Een ander punt dat als positief werd ervaren is dat het fijn is om mensen regelmatig te kunnen spreken bij deze werkgroep.

Thema volgende bijeenkomst #SVBO

De volgende bijeenkomst van de werkgroep #SVBO richt zich op het thema ‘buiten leren’. Deze bijeenkomst is voor scholen en organisaties die meer met dit thema willen doen en hiervoor op zoek zijn naar nieuwe of meer duurzame samenwerkingen.

Deze bijeenkomst is op 11 juni van 14:30-16:30 uur op de PABO van Fontys in Den Bosch.

Graag tot dan!

Lilia Visser en Apolline Mol

 

 

#SVBO, 26-2-2019

De eerste bijeenkomst van de werkgroep #Samen Voor Betekenisvol Onderwijs vond plaats op 26 februari 2019.

Bij deze bijeenkomst waren aanwezig: Afvalstoffendienst Den Bosch, scholennetwerk WTE (Wetenschap, Technologie en Excellentie) regio Zuid, Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH), Knooppunt Technologie 073/AgriFood Capital en Helicon MBO. 

Apolline Mol, lid van het Programmateam, begeleidt deze werkgroep namens Ondernemend Onderwijs 'sH.

Lees hier haar verslag van deze eerste bijeenkomst

 

#Samen Voor Betekenisvol Onderwijs

De afgelopen tijd heeft Apolline Mol (lid kernteam en kartrekker vanuit OO ’sH in dit project) bedrijven en scholen uit ons netwerk benaderd met vragen als:

Heb je met jouw school/organisatie ook belangstelling om een duurzame samenwerking aan te gaan met andere scholen of organisaties? Wil je hier graag ondersteuning bij? En wil jij ook over diverse onderwerpen sparren met andere scholen en organisaties?

Hierop zijn een heel aantal positieve reacties gekomen, van zowel bedrijven, als scholen (basisonderwijs, voortgezet- en middelbaar onderwijs), zodat de 1e bijeenkomst van de werkgroep #Samen Voor Betekenisvol Onderwijs (#SVBO) op dinsdag 26 februari 2019 een feit is. 

Lees meer

Enthousiaste deelnemers, zoals Afvalstoffendienst Den Bosch en scholennetwerk WTE (Wetenschap, Technologie en Excellentie) regio Zuid, Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH), Knooppunt Technologie 073/AgriFood Capital en Helicon MBO doen dan de aftrap.

OO ‘sH zorgt steeds dat potentiële matches mogelijk zijn, door meer specifiek te informeren waar partijen naar op zoek zijn en daarop scholen dan wel organisaties gericht uit te nodigen.
Voor de volgende bijeenkomst in april staan o.a. Van Neynsel, GGD, BS Het Rondeel en het Sint-Janslyceum ingepland.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Deelnemende partijen

 • Afvalstoffendienst Den Bosch
 • SSPOH
 • WTE scholennetwerk
 • Van Neynsel
 • GGD Den Bosch
 • BS Het Rondeel
 • St. Janslyceum
 • Knooppunt Technologie 073
 • AgriFood Capital
 • Helicon MBO
 • Babel
 • OO 'sH
 • BS De AQUAmarijn
 • KC De Springplank
 • De Bosbessenschool
 • Helicon VMBO Den Bosch
 • IVN
 • HR-Ontwikkeling
 • Keep Gearing Up